1. แผนกเวชระเบียน
(ห้องบัตร)

สวัสดี กรุณาเลือกระดับความพอใจ


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

1.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ (ห้องบัตร)


น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก