2. พยาบาล

สวัสดี กรุณาเลือกระดับความพอใจ


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

2.1 การให้คำแนะนำ/อธิบาย และตอบข้อซักถามของผู้ป่วยและญาติ


น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก