3. แพทย์

สวัสดี กรุณาเลือกระดับความพอใจ


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

3.1 ระยะเวลารอพบแพทย์


น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก