6. ห้องจ่ายยา
(ชั้น 1)

สวัสดี กรุณาเลือกระดับความพอใจ


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

6.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ


น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก