7.เจาะเลือด
ชั้น 1

สวัสดี กรุณาเลือกระดับความพอใจ


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

7.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ


น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก