9. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
(กายภาพบำบัด)

สวัสดี กรุณาเลือกระดับความพอใจ


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

9.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ


น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก