10. ศูนย์ประสานสิทธิ์

สวัสดี กรุณาเลือกระดับความพอใจ


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

10.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ


น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก