11. หน่วยประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม

สวัสดี กรุณาเลือกระดับความพอใจ


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

11.1 ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการ


น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก