12. ศูนย์เปล
รับ-ส่ง ผู้ป่วย

สวัสดี กรุณาเลือกระดับความพอใจ


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

12.1 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ


น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก