13. สถานที่
สถานที่

สวัสดี กรุณาเลือกระดับความพอใจ


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

13.1 ความสะดวกสบายทั่วไป


น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก