โครงการ DRER

สวัสดี กรุณาเลือกระดับความพอใจ


สพฐ.

01. ความพึงพอใจระบบฐานข้อมูล ฯ (สำหรับ ผอ.กลุ่มแผน)


แก้ไขเร่งด่วน

ปรับปรุง

ปานกลาง

ดี

ดีมาก